Aretus

 

Siin saab olema andmed eesti vutitõu aretusest sh jõudluskontrolli läbiviimisest jne

Põhikiri

pdf MTÜ Eesti Vutt põhikiri 

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI VUTT

PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED JA EESMÄRGID

1.1 Mittetulundusühingu nimi on „Mittetulundusühing Eesti Vutt” (edaspidi Ühing).

1.2 Ühingu asukoht on Alajõe küla, Vara vald, Tartumaa 60403.

1.3 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

 

1.4 Ühingu eesmärgiks on:

1.4.1 tagada eesti vuti kui ohustatud tõu püsimine, selle teadvustamine ja väärtustamine. Selleks võtma vastu eesti vutitõu säilitus- ja aretusprogrammi;

1.4.2 eesti vutitõu jõuduskontrolliimine;

1.4.3 eesti vutitõu hindamine ja aretuseks tunnustamine;

1.4.4 oma liikmete esindamine Eesti poliitilises-, majandus- ja kultuurielus; üldsuse teavitamine eesti vutitõu väärtustest ja selle populaarsuse tõstmine;

1.4.5 eesti vutitõugu lindudega tehtava aretusalase töö korraldamine;

1.4.6 eesti vutitõu kaitse ja teadusliku uurimistööde korraldamine, taotledes selleks raha Eesti ja välismaa fondidelt, sponsoritelt jt asjast huvitatud isikutelt;

1.4.7 seminaride jm ürituste korraldamine eesti vutitõu säilitamise ja propageerimise tagamiseks.

 

1.5 Oma eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus:

1.5.1 teostada tehinguid ja sooritada muid õigustoiminguid nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, sh asutada ühinguid, avada esindusi, moodustada osakondi ning muid all- ja struktuurüksusi;

1.5.2 taotleda ja jaotada eesti vutitõugu vuttide kasvatajatele toetusi.

 

2. LIIKMED

2.1 Ühingu liikmed võivad olla tegevliikmed või toetajaliikmed.

2.2 Ühingu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised ja juriidilised isikud.

 

2.3 Tegevliikmed

2.3.1 Ühingu tegevliikmeteks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes tunnistavad ja järgivad Ühingu põhikirja ja maksavad liikmemaksu.

2.3.2 Ühingu tegevliikmetel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegselt ja täies mahus tasunud Ühingu tegevliikmel on kõik Ühingu liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

 

2.4 Toetajaliikmed

2.4.1 Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla teovõimelised juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud koostöös Ühinguga, nõustuvad Ühingu eesmärkide ja ülesannetega ja kes Ühingu tegevusele aineliselt või tegudega kaasa aitavad.

2.4.2 Ühingu toetajaliikmetel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu täies mahus. Muud tegevliikme õigused ja kohustused laienevad toetajaliikmetele Ühingu juhatuse poolt ettenähtud ulatuses ja korras.

 

2.5 Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse lõppemine ning liikmete õigused ja kohustused

2.5.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud Ühingu põhikirjaga ning kohustub seda järgima.

2.5.2 Ühingu liikme õigused ja kohustused omandab isik pärast juhatuse sellekohase otsuse vastuvõtmist.

 

2.5.3 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsusega kui liige: 

2.5.3.1 kolme kuu jooksul pärast tähtaja saabumist ei ole tasunud iga-aastast liikmemaksu;

2.5.3.2 ei täida Ühingu põhikirja sätteid;

2.5.3.3 tegutseb vastuolus Ühingu eesmärkidega;

2.5.3.4 on jätnud täitmata juhatuse otsused. 

2.5.4 Isik loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Ühingu väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.

 

2.5.5 Ühingu liikmel on õigus: 

2.5.5.1valida ja olla valitud Ühingu organitesse;

2.5.5.2osaleda üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Ühingu üldkoosoleku otsustest;

2.5.5.3 esitada Ühingu juhtorganitele arutamiseks ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

2.5.5.4 olla käesoleva põhikirjaga ettenähtud korras kaitstud ja esindatud Ühingu poolt;

2.5.5.5 Ühingust välja astuda, esitades vastavasisulise kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele. 

2.5.6 Liikmelisus lõpeb liikme surma korral ja juriidilise isiku tegevuse lõppemise korral.

 

2.5.7 Ühingu liige on kohustatud:

2.5.7.1 järgima Ühingu põhikirja;

2.5.7.2 täitma Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

2.5.7.3 tasuma tähtajaliselt ettenähtud suuruses liikmemaksu;

2.5.7.4 mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;

2.5.7.5 hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab Ühingu mainet;

2.5.7.6 mitte väljastama Ühingult saadus informatsiooni kolmandatele isikutele ilma juhatuse kirjaliku nõusolekuta (välja arvatud juhud, kus informatsiooni olemusest või selle väljastamise eesmärgist ei tulene teisiti) või mis on juhatuse otsusega kuulutatud konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;

2.5.7.7 mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni, mis võib kahjustada või takistada Ühingu eesmärkide elluviimist;

2.5.7.8 andma enda kohta tõest informatsiooni.

2.5.8 Eelpool nimetatud kohustuse mittetäitmisel võib juhatus oma sellekohase otsusega Ühingu liikme käesoleva põhikirjaga ettenähtud õigusi piirata või Ühingu liikmeskonnast välja arvata.

 

3. ÜHINGU JUHTIMINE

 

3.1 Ühingu organisatsiooniline struktuur

3.1.1 Ühingu juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

 

3.2 Ühingu üldkoosolek

3.2.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek.

 

3.2.2 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

3.2.2.1 Ühingu põhikirja muutmine;

3.2.2.2 säilitus-aretusprogrammi ja jõudluskontrolli eeskirjade vastuvõtmine;

3.2.2.3 juhatuse ning vajadusel ka revisjonikomisjoni liikmete valimine;

3.2.2.4 juhatuse tegevusaruande kinnitamine;

3.2.2.5 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine juhatuse ettepanekul;

3.2.2.6 Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 

3.2.2.7 Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;

3.2.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

3.2.3 Korraline üldkoosolek peetakse üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu. Kutsed koosolekule koos päevakorra ja kõigi kirjalike materjalidega peavad olema kõigile liikmetele kättesaadavaks tehtud hiljemalt 2 nädalat enne koosolekut.

3.2.4 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjendatult vähemalt 1/5 Ühingu hääleõiguslikest liikmetest.

3.2.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu hääleõiguslikest liikmetest. Kirjaliku volituste alusel võib üks liige esindada veel 3 liiget, kes loetakse sel juhul kohalolnute hulka.

3.2.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osalenud Ühingu hääleõiguslikest liikmetest või nende esindajatest kui seadusest ei tulene suurema hääleenamuse nõuet. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. 

 

3.3 Juhatus

3.3.1 Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 5 aastaseks.

3.3.2 Ühingu juhatus võib olla 1-3 liikmeline.

 

3.3.3 Juhatuse ülesanded:

3.3.3.1 Ühingu tegevuse juhtimine ja korraldamine, Ühingu esindamine;

3.3.3.2 säilitus-aretusprogrammi ning jõuduskontrolli eeskirjade elluviimine;

3.3.3.3 juhatuse tööplaani koostamine ja elluviimine;

3.3.3.4 Ühingu tegevusaruande ja finantsaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;

3.3.3.5 eelarve kinnitamine;

3.3.3.6 raamatupidamise korraldamine;

3.3.3.7 eelarves ettenägemata kulutuste otsustamine.

3.3.4 Juhatuse iga liikmel on õigus esindada Ühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 

4. ÜHINGU VARA

4.1 Ühingu vara moodustub:

4.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest ning teenustasudest;

4.1.2 seadusest tulenevatest eraldistest;

4.1.3 annetusest;

4.1.4 muudest tuludest.

4.2 Ühing valdab ja kasutab oma vara kooskõlas põhikirjaga. Ühingu vara kasutatakse üksnes Ühingu eesmärkide saavutamiseks.

4.3 Oma ülesannete elluviimiseks on Ühingul õigus sõlmida lepinguid ja kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud eelarvele.

 

5.ÜHINGU LÕPETAMINE

5.1 Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek 2/3 üldkoosolekul osalenud hääleõiguslike liikmete häälteenamusega. 

5.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Ühingu likvideerimine toimub Mittetulundusühingute seaduses ette nähtud korras. 

5.3 Ühingu lõpetamise korral antakse varad üle samasuguse eesmärgiga mittetulundusühingule või -ühingutele vastavalt üldkoosoleku otsusele.

 

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud Ühingu asutajate poolt asutamislepingu digitaalse allkirjastamisega.